ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینــوعشروع 
2247 احیاء قلبی ریوی پیشرفته دانشگاه علوم پزشکی کرمان مجازی 1395/09/15