ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
ضایعات واکنشی بافت نرم دهان
از تاریخ 1397/03/05 لغایت 1400/03/05
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان
از تاریخ 1397/02/20 لغایت 1400/02/20
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
سوء هاضمه
از تاریخ 1397/03/24 لغایت 1400/03/24
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
محاسبات دارویی
از تاریخ 1397/02/15 لغایت 1400/02/15
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید