ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مدیریت بالینی گزش جانوران زهرآگین (مار و عقرب)
از تاریخ 1398/03/03 لغایت 1401/03/03
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
ترانسفیوژن خون و فرآورده های خونی
از تاریخ 1398/03/01 لغایت 1401/03/01
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
آشنایی با سمیولوژی اعصاب
از تاریخ 1398/04/10 لغایت 1401/04/10
دانشگاه علوم پزشکی همدان
علل و درمان گرفتگی بینی
از تاریخ 1398/03/11 لغایت 1401/03/11
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید