ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
سوء مزاج های معده
از تاریخ 1396/07/01 لغایت 1399/07/01
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
آسم شدید
از تاریخ 1396/07/10 لغایت 1399/07/10
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آسم خفیف
از تاریخ 1396/07/10 لغایت 1399/07/10
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پاپ اسمیر
از تاریخ 1396/06/25 لغایت 1399/06/25
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید