ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
ترانسفیوژن خون و فرآورده های خونی
از تاریخ 1398/03/01 لغایت 1401/03/01
دانشگاه علوم پزشکی اهواز
تست سامانه (بدون امتیاز)
از تاریخ 1397/01/01 لغایت 1398/12/29
انجمن علمي پزشكان عمومي ايران
اختلال نقص توجه بیش فعالی
از تاریخ 1397/12/22 لغایت 1400/12/22
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
سونوگرافی هدفمند در اورژانس
از تاریخ 1398/01/24 لغایت 1401/01/24
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید