ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
تغذیه تکمیلی در اطفال
از تاریخ 1396/09/22 لغایت 1399/09/22
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
ترومای دنتوالوئولار
از تاریخ 1396/09/30 لغایت 1399/09/30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
اختلالات فشار خون در بارداری
از تاریخ 1396/09/22 لغایت 1399/09/22
دانشگاه علوم پزشکی مشهد   |   مطالعه محتوا
پیچ خوردگی مچ پا
از تاریخ 1396/09/30 لغایت 1399/09/30
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید