ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مشاهده عینی رفتار نوزاد
از تاریخ 1397/09/18 لغایت 1400/09/18
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
جایگاه پرستاران در برنامه ادغام يافته مراقبت هاي سالمندي
از تاریخ 1397/09/05 لغایت 1399/09/05
دانشگاه علوم پزشکی ایلام
تب و تشنج در کودکان
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان
مشکلات تنفسی نوزادان
از تاریخ 1397/07/15 لغایت 1400/07/15
دانشگاه علوم پزشکی همدان

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 40 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید