ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
پاتوژنز ، ارزیابی و درمانهای توانبخشی و دارویی در استئوپروزیس
از تاریخ 1396/04/27 لغایت 1399/04/27
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
کاربردهای PGD در درمان ناباروری
از تاریخ 1396/05/20 لغایت 1399/05/20
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
مراقبت های پرستاری در شیمی درمانی و پرتو درمانی
از تاریخ 1396/04/08 لغایت 1399/04/08
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
مراقبت از کودکان مبتلا به صرع
از تاریخ 1396/04/08 لغایت 1399/04/08
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 37 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید