ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 253 items in 22 pages
2623 خونریزی گوارشی فوق حاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/30
2608 ضایعات واکنشی بافت نرم دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/05
2599 تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/20
2598 سوء هاضمه دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/24
2595 محاسبات دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/15
2585 عفونت های مجاری ادراری دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/04/02
2584 برخورد با بیمار مبتلا به خشونت صدا دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/19
2542 تشخیص افتراقی بیماری مینیر و آزمون تشخیصی الکتروکوکلئوگرافی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/25
2541 ارزیابی گوش میانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/25
2530 مقدمات تفسیر رادیوگرافی ساده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/01/15
2528 سندرم بیماریهای حاد تنفسی (ARDS) دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/22
2525 ضربه به سر دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/03/10