ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 245 items in 21 pages
2599 تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/20
2595 محاسبات دارویی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/15
2542 تشخیص افتراقی بیماری مینیر و آزمون تشخیصی الکتروکوکلئوگرافی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/25
2541 ارزیابی گوش میانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/25
2530 مقدمات تفسیر رادیوگرافی ساده قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی اهواز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/01/15
2524 استرس و کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/02/20
2512 آرام بخشی در بیماران مراجعه کننده دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/11/10
2511 استحمام نوزاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/11/14
2494 کاپنوگرافی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/10/12
2483 اصول آموزش بیمار انجمن علمي پرستاران قلب ايران محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/11/01
2482 عوارض پرتو در درمان با رادیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/30
2481 تغذیه تکمیلی در اطفال دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1396/09/22