ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
کلیــه برنامـــه ها
مجری:
select
نوع:
شناسه: عنوان: بازه اجرا از:  /  / تا:  /  /
شناســهعنــوانمجــرینحوه ارائهشروع 
Page size:
select
 287 items in 24 pages
2799 تغذیه در بیماران التهابی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/11/01
2798 پرخاشگری در کودکان و نوجوانان دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/10/19
2797 مسمومیت های غذایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/10/20
2784 اصول تصویر برداری ایمپلنت دندانی دانشگاه علوم پزشکی همدان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/10/25
2782 تیروئید حاملگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/10/20
2772 اصول آموزش بیمار دانشگاه علوم پزشکی کرمان محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/25
2771 آزمایش گازهای خون شریانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/10/29
2711 مشاهده عینی رفتار نوزاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/18
2708 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع گوارشی فوقانی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2707 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شکمی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2706 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع دفکوگرافی دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24
2705 تکنیک و تفسیر رادیولوژیک بیماری های شایع اوروگرافی ترشحی کودکان دانشگاه علوم پزشکی مشهد محتوا آنلاین
آزمون آنلاین
1397/09/24