ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی کـل کشــور
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
مزایا و معایب کشیدن زودهنگام دندان های دائمی
از تاریخ 1395/10/05 لغایت 1398/10/05
دانشگاه علوم پزشکی کرمان   |   مطالعه محتوا
احیاء قلبی ریوی پیشرفته
از تاریخ 1395/09/15 لغایت 1398/09/15
دانشگاه علوم پزشکی کرمان   |   مطالعه محتوا
احیای پایه قلبی ریوی
از تاریخ 1395/08/20 لغایت 1398/08/20
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تشخیص و درمان فشار خون جوانان
از تاریخ 1395/08/10 لغایت 1398/08/10
دانشگاه علوم پزشکی تبریز

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 36 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید